Ubytovacie / Storno podmienky

Všeobecné záväzné ubytovacie podmienky

1.        Záujemcovia o pobyt na Zruboch pod Chopkom sú povinní písomne alebo on-line objednávkou (ubytovanie@zrubypodchopkom.com) rezervovať zrub, ktorý schvaľuje recepcia zrubov. V objednávke uviesť presný dátum, počet ľudí prípadne iné špeciálne požiadavky.

2.        Po schválení objednávky zašle recepcia zrubov písomne alebo elektronicky:
–          Potvrdenie o rezervácii
–          Všeobecné záväzné ubytovacie podmienky

3.      Po potvrdení objednávky platí zákazník 100% z celkovej sumy za ubytovanie a to najneskôr do 7 dní odo dňa potvrdenia ak nebolo vzájomne dohodnuté inak. Zákazník je povinný uhradiť všetky ostatné nedoplatky za pobyt najneskôr v deň nástupu. Po prijatí platby bude zákazníkovi zo strany recepcie poslané potvrdenie o vzniknutej rezervácii.

4.        V prípade neuhradenia zálohy v stanovenom termíne sa rezervácia automaticky bez vyzvania ruší. Vaša rezervácia je platná až po pripísaní predmetnej sumy na účet uvedený nižšie.

5.        Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť pobyt v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť zákazníkovi najneskôr 3 dni pred nástupom na pobyt. V tomto prípade umožní zákazníkovi čerpanie v inom termíne vhodnom pre zákazníka, alebo mu ponúkne náhradné ubytovanie v okolí.

6.        Pozor! Platba poštou alebo bankovým prevodom k nám do troch dní nemusí prísť, aj keď ste ju včas zrealizovali. Aby sa nestalo, že rezerváciu kvôli nedorozumeniu zrušíme, nezabudnite nám hneď poslať emailom kópiu dokladu o zaplatení – iba na základe nej vieme, že preddavok je už na ceste a vaša rezervácia platí. V emaili uveďte svoje meno alebo číslo objednávky, podľa neho budeme vedieť vašu platbu hneď identifikovať. Hneď po obdržaní dokladu o zaplatení preddavku vám vystavujeme a posielame Ubytovací poukaz, v ktorom sú všetky údaje potrebné k nástupu na pobyt.

7.        Platenie preddavku zo Slovenska –
Vkladom na účet alebo bankovým prevodom na účet vo VÚB a.s. (Majiteľ účtu je Zruby pod Chopkom, s.r.o )
–        číslo účtu     3436197151 / 0200  – kvôli správnemu priradeniu platby je potrebné do popisu uviesť Vaše meno a priezvisko, trvalé bydlisko a termín pobytu.
Platenie preddavku z ostatných krajín –
–        IBAN – SK03 0200 0000 0034 3619 7151 a   SWIFT – SUBASKBX

8.        V cene pobytu nie je zahrnuté poistenie ubytovaných osôb ani osobných vecí hostí.

9.        Najskoršou hodinou nástupu na pobyt je 16. hodina prvého dňa pobytu. Ukončenie pobytu je do 10. hodiny posledného dňa pobytu. Ubytovací čas je teda medzi 16:00 – 21:00. Niekoľko dní pred nástupom na pobyt sa telefonicky spojte s recepciou chaty na čísle +421 915 763 601 a dohodnite sa na presnom čase nástupu. Iný čas nástupu na pobyt, ako je uvedené vyššie, je nutné dohodnúť s recepciou. Po 21:00 hodine môže recepcia so zrubom disponovať a znovu predať. Nedodržanie dohodnutého nástupu na pobyt je považované za stornovanie pobytu zo strany klienta. Zákazník, ktorý požaduje ubytovanie v deň nástupu na pobyt pred 14. hodinou a preto sa izba nemôže predchádzajúcu noc poskytnúť inému zákazníkovi, uhradí cenu ubytovania aj za predchádzajúcu noc. Zákazník, ktorý požaduje ukončenie pobytu po 10. hodine posledného dňa a preto sa izba nemôže nasledujúcu noc poskytnúť inému zákazníkovi, uhradí cenu ubytovania aj za nasledujúcu noc. Výnimky z tohto pravidla môžu byť individuálne odsúhlasené len pri voľnej ubytovacej kapacite. Pri nedodržaní od ubytovacej hodiny sa účtuje zákazníkovi za každú začatú hodinu po 10:00 suma 20,- Eur.

10.        Zruby pod Chopkom si vyhradzujú právo okamžite ukončiť pobyt, ak zákazník porušuje Všeobecne záväzné podmienky pre pobyt, ak zákazník spôsobil výrazné poškodenia ubytovacieho zariadenia a jeho zariadení, alebo ak správanie zákazníka počas pobytu je neprístojné. Zároveň si  vyhradzuje právo neumožniť ďalší pobyt zákazníkom, u ktorých v minulosti došlo k uvedenému správaniu.

11.        Storno podmienky – Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb. Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na adresu prevádzkovateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia na adresu prevádzkovateľa. Zákazník je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvné pokuty, ktorých splatnosť nastáva ihneď:
–        30 – 19 dní pred nástupom 20% ceny pobytu
–        18 – 14 dní pred nástupom 50% ceny pobytu
–        13 – 8 dní pred nástupom 90% ceny pobytu
–        7 a menej dní pred nástupom 100% ceny pobytu
So stornovanou kapacitou môže ubytovateľ voľne disponovať.
Za odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka sa tiež považuje :
–        zákazníkom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu a počtu osôb), ak nebude zo strany prevádzkovateľa uskutočniteľná
–        v prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu, alebo nevyčerpá zo zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby.

12.     Pracovník recepcie zapíše ihneď po príchode každú osobu do Knihy ubytovaných hostí. Za týmto účelom je zákazník povinný predložiť  občiansky preukaz alebo cestovný pas alebo iný platný doklad o totožnosti, z ktorého je možné údaje pre zápis získať. Ak je skutočný počet osôb vyšší, ako je uvedený v poukaze, zruby majú právo neubytovať nadbytočné osoby, alebo vyžadovať doplatok.

13.       Zruby poskytujú ubytovaným hosťom služby v rozsahu, ktorý určuje príslušný právny predpis.

14.        Recepcia resp. vedenie zrubov  nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody, alebo odcudzenie vecí.

15.        V zrube nesmie hosť bez súhlasu vedenia zrubov premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.

16.        Pred odchodom je hosť povinný v zrube uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbách svetlá, zatvoriť okná a balkónové dvere, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na recepcii.

17.        V celom interiéri zrubu je fajčenie prísne zakázané okrem na to vyhradených priestorov. Pri porušení tohto zákazu stanovujeme pokutu na 100,- Eur.

18.        Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých  v  priestoroch zruba.

19.        Psov a iné zvieratá chata dovoľuje ubytovať v prípade ich zahlásenia na recepcii.

20.        Za škody spôsobené na majetku zrubov zodpovedá hosť. Akékoľvek závady je hosť povinný nahlásiť na recepcii.

21.        Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti zrubov prijíma recepcia prípadne vedenie.

22.        Zákazník svojím podpisom na zmluve vyslovuje súhlas, aby prevádzkovateľ spracovával jeho osobné údaje, uvedené v zmluve a to v súlade so zákonom číslo 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to až do odvolania.

23.        Poskytnuté osobné údaje zákazníka budú prevádzkovateľom spracovávané za účelom ponúkania služieb poskytovaných prevádzkovateľom a u cudzích štátnych príslušníkov tiež pre spracovávanie hlásenia o pobyte pre potreby cudzineckej polície.

24.        Zákazník potvrdením objednávky (emailom, písomne, faxom, úhradou faktúry, úhradou za pobyt, súhlasným konaním alebo osobnou dohodou) potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky Všeobecne záväzných ubytovacích podmienok známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. Hosť je povinný dodržiavať tieto ustanovenia. V prípade, že ho poruší, má vedenie zrubov právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.

Ubytovací poriadok je platný od 1.11.2015

Storno podmienky

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb. Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na adresu prevádzkovateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia na adresu prevádzkovateľa. Zákazník je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvné pokuty, ktorých splatnosť nastáva ihneď:
–        30 – 19 dní pred nástupom 20% ceny pobytu

–        18 – 14 dní pred nástupom 50% ceny pobytu

–        13 – 8 dní pred nástupom 90% ceny pobytu

–        7 a menej dní pred nástupom 100% ceny pobytu
So stornovanou kapacitou môže ubytovateľ voľne disponovať.

Za odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka sa tiež považuje :

zákazníkom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu a počtu osôb), ak nebude zo strany  prevádzkovateľa uskutočniteľná
ak je v dôsledku zmeny počtu osôb na izbe izba obsadená menším počtom osôb, než bolo dohodnuté v zmluve,  sú zostávajúci zákazníci povinní zaplatiť cenu za pobyt príslušného počtu podľa platného cenníka.
V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu alebo nevyčerpá zo zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby.