Ubytovacie / Storno podmienky

Všeobecné záväzné ubytovacie podmienky

 1. Záujemcovia o pobyt na Zruboch pod Chopkom (ďalej len Ubytovateľ) sú povinní písomne alebo on-line objednávkou (ubytovanie@zrubypodchopkom.com) rezervovať zrub, ktorý schvaľuje recepcia Ubytovateľa. V objednávke uviesť presný dátum, počet ľudí prípadne iné špeciálne požiadavky.
 2. Po schválení objednávky zašle recepcia Ubytovateľa písomne alebo elektronicky:
 • Potvrdenie o rezervácii
 • Všeobecné záväzné ubytovacie podmienky
 1. Po potvrdení objednávky platí zákazník 100% z celkovej sumy za ubytovanie a to najneskôr do 7 dní odo dňa potvrdenia ak nebolo vzájomne dohodnuté inak. Zákazník je povinný uhradiť všetky ostatné poplatky za pobyt najneskôr v deň nástupu. Po prijatí platby bude zákazníkovi z recepcie poslané potvrdenie o vzniknutej rezervácii.
 2. V prípade neuhradenia zálohy v stanovenom termíne sa rezervácia automaticky bez vyzvania ruší. Vaša rezervácia je platná až po pripísaní predmetnej sumy na účet Ubytovateľa uvedený nižšie.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť pobyt v dôsledku tzv. vyššej moci – udalostí, ktorým nie je možné zabrániť, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností . Prevádzkovateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť zákazníkovi v najskoršom možnom termíne, spravidla min. 3 dni pred nástupom na pobyt. V tomto prípade umožní zákazníkovi čerpanie v inom termíne vhodnom pre zákazníka, alebo mu ponúkne náhradné ubytovanie v okolí, pokiaľ to ubytovacie kapacity dovolia.
 4. Pozor! Platba poštou alebo bankovým prevodom do troch dní nemusí prísť, aj keď je zákazníkom včas zrealizovaná. Preto Ubytovateľ vyžaduje zaslanie kópie dokladu o zaplatení emailom,v ktorom je uvedené meno alebo číslo objednávky, resp. iné potrebné údaje na identifikáciu objednávky. Ubytovateľ ihneď po obdržaní dokladu o zaplatení preddavku vystavuje a zasiela Ubytovací poukaz, v ktorom sú všetky informácie potrebné k nástupu na pobyt.
 5. Platenie preddavku vkladom na účet alebo bankovým prevodom na účet vo VÚB a.s. (Majiteľ účtu je Zruby pod Chopkom, s.r.o ):–        IBAN – SK03 0200 0000 0034 3619 7151 a   SWIFT – SUBASKBX
  Kvôli správnemu priradeniu platby je potrebné do popisu uviesť meno a priezvisko, trvalé bydlisko a termín pobytu.
 6. V cene pobytu nie je zahrnuté poistenie ubytovaných osôb ani osobných vecí hostí.
 7. Najskoršou hodinou nástupu na pobyt je 15. hodina prvého dňa pobytu. Ukončenie pobytu je do 10. hodiny posledného dňa pobytu. Ubytovací čas je teda medzi 15:00 – 21:00. Niekoľko dní pred nástupom na pobyt sa telefonicky spojte s recepciou chaty na čísle +421 915 763 601 a dohodnite sa na presnom čase nástupu. Iný čas nástupu na pobyt, ako je uvedené vyššie, je nutné dohodnúť s recepciou. Po 21:00 hodine môže recepcia so zrubom disponovať a znovu predať. Nedodržanie dohodnutého nástupu na pobyt je považované za stornovanie pobytu zo strany klienta. Zákazník, ktorý požaduje ubytovanie v deň nástupu na pobyt pred 14. hodinou a preto sa izba nemôže predchádzajúcu noc poskytnúť inému zákazníkovi, uhradí cenu ubytovania aj za predchádzajúcu noc. Zákazník, ktorý požaduje ukončenie pobytu po 10. hodine posledného dňa a preto sa izba nemôže nasledujúcu noc poskytnúť inému zákazníkovi, uhradí cenu ubytovania aj za nasledujúcu noc. Výnimky z tohto pravidla môžu byť individuálne odsúhlasené len pri voľnej ubytovacej kapacite. Pri nedodržaní odubytovacej hodiny sa účtuje zákazníkovi za každú začatú hodinu po 10:00 suma 20,- Eur.
 8. Ubytovateľ si vyhradzuje právo okamžite ukončiť pobyt, ak zákazník porušuje Všeobecne záväzné podmienky pre pobyt, ak zákazník spôsobil výrazné poškodenia ubytovacieho zariadenia a jeho zariadení, alebo ak správanie zákazníka počas pobytu je neprístojné. Zároveň si  vyhradzuje právo neumožniť ďalší pobyt zákazníkom, u ktorých v minulosti došlo k uvedenému správaniu.
 9. Pracovník recepcie zapíše ihneď po príchode každú osobu do Knihy ubytovaných hostí. Za týmto účelom je zákazník povinný predložiť  občiansky preukaz alebo cestovný pas alebo iný platný doklad o totožnosti, z ktorého je možné údaje pre zápis získať. Ak je skutočný počet osôb vyšší, ako je uvedený v poukaze, zruby majú právo neubytovať nadbytočné osoby, alebo vyžadovať doplatok.
 10. Ubytovateľ poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu, ktorý určuje príslušný právny predpis.
 11. Recepcia resp. vedenie zrubov  nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody, alebo odcudzenie vecí zákazníka počas pobytu.
 12. V zrube nesmie zákazník bez súhlasu Ubytovateľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 13. Pred odchodom zo zrubu je zákazník povinný zabezpečiť ubytovacie priestory pred vznikom ujmy na majetku tak klienta, ako i Ubytovateľa : v zrube uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbách svetlá, zatvoriť okná a balkónové dvere, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na recepcii.
 14. V celom interiéri zrubu je fajčenie prísne zakázané okrem na to vyhradených priestorov. Pri porušení tohto zákazu stanovujeme pokutu na 100,- Eur.
 15. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých  v  priestoroch zrubu.
 16. Psov a iné zvieratá Ubytovateľ dovoľuje ubytovať v prípade ich riadneho nahlásenia na recepcii.
 17. Za škody spôsobené na majetku Ubytovateľa zodpovedá zákazník.
 18. Akékoľvek závady v ubytovacích priestoroch je zákazník povinný nahlásiť na recepcii.
 19. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti prijíma Ubytovateľ prostredníctvom recepcie.
 20. Zákazník svojím podpisom na zmluve vyslovuje súhlas, aby Ubytovateľ spracovával jeho osobné údaje uvedené v zmluve. Ubytovateľ tieto údaje vyžaduje a spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v rozsahu vyžadovanom legislatívnymi rámcami pre plnenie si zákonných povinností Ubytovateľa.
 21. Zákazník potvrdením objednávky (emailom, písomne, faxom, úhradou faktúry, úhradou za pobyt, súhlasným konaním alebo osobnou dohodou) potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky Všeobecne záväzných ubytovacích podmienok známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. Hosť je povinný dodržiavať tieto ustanovenia. V prípade, že ho poruší, má Ubytovateľ právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.

Ubytovací poriadok je platný od 1.11.2015

Storno podmienky

 1. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb. Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na adresu Ubytovateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia na adresu prevádzkovateľa. Zákazník je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvné pokuty, ktorých splatnosť nastáva ihneď:
 • 30 – 19 dní pred nástupom 20% ceny pobytu
 • 18 – 14 dní pred nástupom 50% ceny pobytu
 • 13 – 8 dní pred nástupom 90% ceny pobytu
 • 7 a menej dní pred nástupom 100% ceny pobytu

 

 1. So stornovanou kapacitou môže Ubytovateľ voľne disponovať.
 2. Za odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka sa tiež považuje :
 • zákazníkom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu a počtu osôb), ak nebude zo strany prevádzkovateľa uskutočniteľná
 • zákazníkom v priebehu pobytu svojvoľne zrušená časť pobytu
 • zákazníkom nevyčerpaná časť zaplatených služieb

a  nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby.

Booking ocenenie